Máy tính cá nhân

THỜI GIAN

CHỦ NHÀ

LIÊN KẾT WEBSITE

CẤU TRÚC NST

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  NHẠC CỦA TÔI


  Chào mừng quý vị đến với website của DƯƠNG VĂN CƯ

  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài thu hoạch BD Đảng viên mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Cư (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:56' 29-03-2013
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 2277
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH
  Đơn vị: UBND xã Phú Cần

  BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA
  LỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013
  Thời gian: 180 phút
  (Ngày viết bào thu hoạch: 28/03/2013)

  Đề bài: Đồng chí hãy phân tích tiêu chuẩn của người đảng viên được qui định trong Điều lệ Đảng. Liên hệ bản thân đồng chí.

  lời:
  Đảng cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ( nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ). Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam nên từng Đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phong phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ là sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ những người Đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: " Để lãnh đạo Cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các Đảng viên đều tốt. Do vậy ta thấy được vị trí, vai trò của người Đảng viên rất quan trọng nhất là trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi Đảng viên phải thực hiện tốt tiêu chuẩn của người Đảng viên, mọi Đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn của Đảng viên để rèn luyện, phấn đấu.
  Tieâu chuaån ñaûng vieân laø nhöõng chuaån möïc qui ñònh chaát löôïng cuûa ngöôøi ñaûng vieân, laø tieâu chí phaân roõ giöõa ñaûng vieân vaø quaàn chuùng; laø cô sôû ñeå ñanh giaù chaát löôïng ñaûng vieân; laø caên cöù ñeå tieùn haønh moïi maët coâng taùc ñaûng vieân. Moïi ñaûng vieân phaûi döïa vaøo tieâu chuaån ñaûng vieân ñeå phaán ñaáu, reøn luyeän…
  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên, mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.
  Người căn dặn mỗi đảng viên "không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới"; Người chỉ rõ: suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân "là phẩm chất cao quý của người cách mạng. Đó là đạo đức cách mạng. Đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của đảng, của giai cấp, của nhân dân". Người đánh giá rất cao những đảng viên luôn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp và của dân tộc, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đồng thời phê phán nghiêm khắc những kẻ lợi dụng địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lạo động.
  Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng.
  Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng.
  Khi nó đến người Đảng viên thì chúng ta phải thực hiện tốt các tiêu chuẩn của người Đảng viên, thể hiện ở:
  Một là: Lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của người Đảng viên:
  Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảovệ
   
  Gửi ý kiến

  Xem điểm

  Tra cứu điểm ĐH - CĐ